Policys

Vi har antagit policys om kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalité- och miljöpolicy

Det övergripande kvalitetsmålet är att säkerställa att våra produkter uppfyller de krav och specifikationer som vi och våra kunder har kommit överens om, utifrån tillämpliga standarder och lagkrav. Vår strävan är att vi ska leverera i rätt tid, till avtalade priser och villkor samt med rätt kvalitet.

Vi ska både internt och externt uppträda på sådant sätt att resultatet blir ett gott samarbete mellan oss och våra kunder.
Genom en rak och öppen dialog med kunder, personal och leverantörer ska vi ständigt förbättra vår verksamhet.

Vi ska verka för att ständigt förbättra verksamhetssystemet, arbeta för energibesparingar och förebygga föroreningar för en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsmiljöpolicy

Parsteel AB strävar ständigt mot en allt säkrare arbetsmiljö. Genom ett aktivt och väl fungerande arbetsmiljöarbete ska risken för ohälsa och olycksfall hållas så låg som möjligt. Målet är en sund och säker psykisk, social och fysisk arbetsmiljö där varje medarbetare har ett personligt ansvar och följer gällande rutiner och instruktioner.

Känns vi som en bra partner?

Produktion & service